Album no: 248a

parody: bocchi the rock

character: hitori gotou

Cosplayer: zhuimingyou